Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri din 2021

Registrul pentru evidența proiectelor hotărârilor
Nr. Data Titlu
 1 14/01/2021 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe al consilierilor locali
2 14/01/2021 Desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Aita Mare
3 14/01/2021 Soluționarea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
4 20/01/2021 Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
5 20/01/2021 Stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
6 25/01/2021 Aprobarea utilizarii sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020 pentru acoperirea golului temporar de casă
7 12/02/2021 Aprobarea nivelului contributiei Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul DGASPC Covasna pe anul 2021
8 12/02/2021 Aprobarea contractului model care va fi încheiat între județul Covasna. DGASPC Covasna și Comuna Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul DGASPC Covasna
9 12/02/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCC-IMM
10 16/02/2021 Mandatarea reprezentantului comunei Aita Mare in AGA AQUACOV pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare
11 17/02/2021 Aprobarea transmiterii fără plată a unui microbuz către UAT Comuna Ghelința
12 16/03/2021 Indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
13 18/03/2021 Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
14 25/03/2021 Aprobarea sumei cu care Comuna Aita Mare va contribui în anul 2021 la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare ale Spitalului Orășenesc Baraolt
15 25/03/2021 Aprobarea cuantumului cotizațiilor pe anul 2021 la Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară în care Comuna Aita Mare are calitatea de membru
16 25/03/2021 Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii – Construire casa mortuara in localitatea Aita Medie
17 06/04/2021 Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului local al comunei Aita Mare
18 06/04/2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Aita Mare
19 15/04/2021 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita mare pe anul 2021
20 15/04/2021 Aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Aita Mare
21 15/04/2021 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
22 11/05/2021 Aprobarea executiei bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul I-2021, întocmit pe cele două secțiuni
23 19/05/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar”, în perioada 2021-2024
24 20/05/2021 Aprobarea aderării Comunei Aita Mare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek közti Turizmusfejlesztési Társulás”
25 03/06/2021 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice de salubrizare a localităților ”ECO SEPSI”, încheiat cu S.C.TEGA S.A.Sfântu Gheorghe
26 10/06/2021 Participarea Comunei Aita Mare, ca membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Erd Audit
27 14/06/2021 Reglementarea situației juridice a construcției ”Garaj pentru autospeciale de intervenție, prim ajutor și descarcerare în orașul Baraolt”
28 17/06/2021 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
29 22/06/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCC-IMM
30 22/06/2021 Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”Construire casa mortuara in localitatea Aita Medie, judetul Covasna”
31 14/07/2021 Nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a Comunei Aita Mare care vor distribui produse raționalizate către populație
32 14/07/2021 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.64/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
33 23/08/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021
34 23/08/2021 Aprobarea executiei bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul II-2021, întocmit pe cele două secțiuni
35 23/08/2021 Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local Aita Mare nr.27/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Aita Mare
36 24/08/2021 Declararea unor drumuri de exploatare situate în extravilanul comunei Aita Mare de uz și de interes public local
37 24/08/2021 Completarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.23/2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aita Mare
38 25/08/2021 Aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare
39 25/08/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024
40 25/08/2021 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
41 10/09/2021 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Aita Mare pe perioada 2021-2027