Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri din 2021

Registrul pentru evidența proiectelor hotărârilor
Nr. Data Titlu
 1 14/01/2021 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe al consilierilor locali
2 14/01/2021 Desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Aita Mare
3 14/01/2021 Soluționarea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
4 20/01/2021 Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
5 20/01/2021 Stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
6 25/01/2021 Aprobarea utilizarii sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020 pentru acoperirea golului temporar de casă
7 12/02/2021 Aprobarea nivelului contributiei Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul DGASPC Covasna pe anul 2021
8 12/02/2021 Aprobarea contractului model care va fi încheiat între județul Covasna. DGASPC Covasna și Comuna Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul DGASPC Covasna
9 12/02/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCC-IMM
10 16/02/2021 Mandatarea reprezentantului comunei Aita Mare in AGA AQUACOV pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare
11 17/02/2021 Aprobarea transmiterii fără plată a unui microbuz către UAT Comuna Ghelința
12 16/03/2021 Indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
13 18/03/2021 Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
14 25/03/2021 Aprobarea sumei cu care Comuna Aita Mare va contribui în anul 2021 la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare ale Spitalului Orășenesc Baraolt
15 25/03/2021 Aprobarea cuantumului cotizațiilor pe anul 2021 la Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară în care Comuna Aita Mare are calitatea de membru
16 25/03/2021 Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii – Construire casa mortuara in localitatea Aita Medie
17 06/04/2021 Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului local al comunei Aita Mare
18 06/04/2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Aita Mare
19 15/04/2021 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita mare pe anul 2021
20 15/04/2021 Aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Aita Mare
21 15/04/2021 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
22 11/05/2021 Aprobarea executiei bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul I-2021, întocmit pe cele două secțiuni
23 19/05/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar”, în perioada 2021-2024
24 20/05/2021 Aprobarea aderării Comunei Aita Mare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek közti Turizmusfejlesztési Társulás”
25 03/06/2021 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice de salubrizare a localităților ”ECO SEPSI”, încheiat cu S.C.TEGA S.A.Sfântu Gheorghe
26 10/06/2021 Participarea Comunei Aita Mare, ca membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Erd Audit
27 14/06/2021 Reglementarea situației juridice a construcției ”Garaj pentru autospeciale de intervenție, prim ajutor și descarcerare în orașul Baraolt”
28 17/06/2021 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
29 22/06/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCC-IMM
30 22/06/2021 Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”Construire casa mortuara in localitatea Aita Medie, judetul Covasna”
31 14/07/2021 Nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a Comunei Aita Mare care vor distribui produse raționalizate către populație
32 14/07/2021 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.64/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
33 23/08/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021
34 23/08/2021 Aprobarea executiei bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul II-2021, întocmit pe cele două secțiuni
35 23/08/2021 Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local Aita Mare nr.27/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Aita Mare
36 24/08/2021 Declararea unor drumuri de exploatare situate în extravilanul comunei Aita Mare de uz și de interes public local
37 24/08/2021 Completarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.23/2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aita Mare
38 25/08/2021 Aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare
39 25/08/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024
40 25/08/2021 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
41 10/09/2021 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Aita Mare pe perioada 2021-2027
42 21/09/2021 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice de salubrizare a localităților ”ECO SEPSI”, încheiat cu S.C.TEGA S.A.Sfântu Gheorghe
43 22/09/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021 și pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.20/2021 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiuni al comunei Aita Mare pe anul 2021
44 22/09/2021 Aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Modernizarea și renovarea clădirii publice Primaria, Caminul cultural, Biblioteca si dotarile aferente asezamantului din comuna Aita Mare, jud. Covasna
45 22/09/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Aita Mare în Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Kriza Janos Aita Mare
46 23/09/2021 Revocarea unor hotarari ale Consiliului local Aita Mare
47 23/09/2021 Aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza DTAC+PT pentru obiectivul de investitie ”Construire casa mortuara in localitatea Aita Medie, judetul Covasna”
48 27/09/2021 Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Școala Gimnazială ”Kriza Janos” Aita Mare și Fundația Creștină Diakonia pentru implementarea în comuna Aita Mare a Programului ”Școală după școală”
49 27/09/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru sprijinirea programului ”Școală după școală”, în perioada 2021-2024
50 28/09/2021 Revocarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.45/2021 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
51 28/09/2021 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
52 28/09/2021 Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)” și participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
53 15/10/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021 și pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.20/2021 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiuni al comunei Aita Mare pe anul 2021
54 20/10/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare .la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național în vederea achiziționării unei autoutilitare 4×4 în dotarea Primăriei comunei Aita Mare
55 20/10/2021 Asigurarea serviciilor de specialitate pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun
56 20/10/2021 Completarea Hotărârii Consiliului local nr.44/2021 privind aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024
57 20/10/2021 Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiție ”Construire casă mortuară în localitatea Aita medie, județul Covasna”
58 20/10/2021 Acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a comunei Aita Mare în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, către S.C.Orange România S.A., asupra drumului de exploatare DE 69 situat în extravilanul comunei Aita Mare
59 20/10/2021 Acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a comunei Aita Mare în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, către S.C.Orange România S.A., asupra drumului de exploatare DE 69 situat în extravilanul comunei Aita Mare și asupra străzilor din intravilanul localității Aita Mare, înscrise în C.F. 24599 Aita Mare și C.F.24605 Aita Mare
60 27/10/2021 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
61 27/10/2021 Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna
62 03/11/2021 Aprobarea incheierii unui acord de parteneriat între Comuna Belin și Comuna Aita Mare în vederea realizării în comun a obiectivului de investiție ”Înființarea sistemului de canalizare menajera în comunele Belin și Aita Mare, județul Covasna”
63 03/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Înființarea sistemului de canalizare menajera în comunele Belin și Aita Mare, județul Covasna”
64 03/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Aita Mare, sat Aita Mare, județul Covasna”
65 03/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Reamplasare suprastructură pod metalic existent, cu lungimea de 28,10 m pe infrastructuri noi, Comuna Aita Mare, județul Covasna”
66 03/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Pod nou peste pârâul Aita în localitatea Aita Medie, județul Covasna
67 03/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Reparații punți pietonale în localitatea Aita Mare, județul Covasna
68 15/11/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024
69 25/11/2021 Organizarea licitatiei pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
70 25/11/2021 Aprobarea executiei bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul III-2021, întocmit pe cele două secțiuni
71 25/11/2021 Inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Aita Mare
72 25/11/2021 Aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare
73 25/11/2021 Rectificarea bugentului local al comunei Aita Mare pe anul 2021
74 26/11/2021 Aprobarea dăriiîn folosință gratuită a cotei de 1,38% din imobilul înscirs în C.F. 26017 Baraolt, nr.cad.26017-C3 ”Substație situații de urgență (Garaj pentru autospeciale de stins incendii, prim ajutor medical și descarcerare)”, deținut de Comuna Aita Mare, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna
75 08/12/2021 Aprobarea rețelei școlare a comunei Aita Mare pentru anul școlar 2022-2023
76 08/12/2021 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
77 13/12/2021 Aprobarea actului aditional la Convenția de parteneriat din 1 martie 2005 încheiată cu Fundația Creștină Diakonia – Filiala Sfântu Gheorghe
78 13/12/2021 Aprobarea numărului asistenților personali care pot fi angajați cu contract de muncă pe durată determinată în anul 2022
79 14/12/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021
80 15/12/2021 Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pe anul 2022 estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social
81 15/12/2021 Aprobarea documentației de atribuire pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Construire Casă mortuară în localitatea Aita Medie, județul Covasna”
82 16/12/2021 Modificarea Hotararii Consiliului local Aita Mare nr.23/2002 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aita Mare, cu modificările și completările ulterioare
83 23/12/2021 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Aita Mare pe perioada 2021-2027