Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri din 2022

Registrul pentru evidența proiectelor hotărârilor
Nr. Data Titlu
 1 18/01/2022 Aprobarea utilizării sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2021, pentru acoperirea golului temporar de casă
2 18/01/2022 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2022
3 18/01/2022 Stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2022
4 21/01/2022 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe anul 2022 al consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
5 21/01/2022 Declararea unor drumuri de exploatare situate în extravilanul comunei Aita Mare de uz public local și trecerea acestora din domeniul privat al comunei Aita Mare în domeniul public al comunei Aita Mare
6 25/01/2022 Aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reamplasare suprastructură pod metali existent, cu lungimea de 28,10 m pe infrastructuri noi, Comuna Aita Mare, județul Covasna”
7 25/01/2022 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022
8 25/01/2022 Atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Aita Mare și pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al localităților Aita Mare și Aita Medie
9 28/01/2022 Aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Aita Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
10 08/02/2022 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022
11 08/02/2022 Aprobarea participării comunei Aita Mare la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național în vederea achiziționării unui autoturism 4×4 în dotarea Primăriei comunei Aita Mare
12 22/02/2022 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.23/2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aita Mare, cu modificările și completările ulterioare
13 22/02/2022 Aprobarea nivelului Contribuției Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pe anul 2022
14 22/02/2022 Aprobarea contractului-model- care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Aita Mare prin Consiliul local Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistebță Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2022
15 22/02/2022 Desemnearea reprezentantului Consiliului local Aita Mare care va face parte, ca membru, în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Kriza Janos Aita Mare și pentru desemnarea unui membru supleant
16 22/02/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022 și pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022
17 23/03/2022 Aprobarea cuantumului burselor pe categorii și a numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar de stat din comuna Aita mare în semestrul II al anului școlar 2021-2022
18 23/03/2022 Aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV în care Comuna Aita Mare are calitatea de asociat
19 23/03/2022 Aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciile de salubrizare a localitatilor ECO SEPSI în care Comuna Aita Mare are calitatea de asociat
20 23/02/2022 Aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor al Județului Covasna” în care Comuna Aita Mare are calitatea de asociat
21 28/03/2022 Indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023
22 12/04/2022 Aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021
23 21/04/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022 și pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita mare nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022
24 04/05/2022 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Aita Mare în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)
25 09/05/2022 Aprobarea execuției bugetului local al comunei Aita Mare pe trimestrul I – 2022, întocmit pe cele două secțiuni
26 11/05/2022 Valorificarea prin vânzare a unor bunuri (autovehicule rutiere) aparținând patrimoniului privat al comunei Aita Mare, județul Covasna
27 16/05/2022 Aprobarea proiectului ”Elaborarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al comunei Aita Mare, județul Covasna”
28 13/06/2022 Aprobarea Documentației tehnico-economice faza D.T.A.C./P.A.C.+P.T.E. – pentru obiectivul de investitie ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea Sistemului de iluminat public Comuna Aita Mare, județul Covasna”
29 13/06/2022 Aprobarea executării lucrărilor aferente investitiei ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea Sistemului de iluminat public Comuna Aita Mare, județul Covasna”
30 13/06/2022 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
31 13/06/2022 Aprobarea proiectului ”Reabilitare termică Școala Gimnazială Kriza Janos, Comuna Aita Mare – Corp de clădire C2
31 13/06/2022 Aprobarea proiectului ”Reabilitare termică Școala Gimnazială Benko Jozsef Aita Medie, com.Aita Mare
32 01/07/2022 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Aita Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
33 14/07/2022 Aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ”Extindere retea alimentare cu apa in Comuna Aita Mare, sat Aita Medie, judetul Covasna”
34 14/07/2022 Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”Reamplasare suprastructură pod metali existent, cu lungimea de 28,10 m pe infrastructuri noi, Comuna Aita Mare, județul Covasna”
35 14/07/2022 Aprobarea participarii Comunei Aita Mare la ”Programul judetean pentru dotarea spatiilor de joaca din mediul rural”, în perioada 2021-2024
36 14/07/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022 și pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita mare nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022
37 11/08/2022 Aprobarea execuției bugetului local al comunei Aita Mare pe trimestrul II – 2022, întocmit pe cele două secțiuni
38 24/08/2022 Acceptarea succesiunii vacante, în cota de 1/1 parte, pentru imobilul sitiat în localitatea Aita Mare, județul Covasna și desemnarea reprezentantului Comunei în procedura succesorala
39 24/08/2022 Aprobarea modelului acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic și unitatea administrativ-teritorială Comuna Aita Mare
40 24/08/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice – Faza P.T.E. – Proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investitie ”Reamplasare suprastructură pod metali existent, cu lungimea de 28,10 m pe infrastructuri noi, Comuna Aita Mare, județul Covasna”
41 08/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Aita Mare în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Kriza Janos Aita Mare
42 12/09/2022 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023
43 15/09/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022, pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022 și pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local Aita Mare nr.16/2022
44 15/09/2022 Aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, respectiv serviciilor publice din subordinea Consiliului local Aita Mare
45 15/09/2022 Aprobarea încheierii unui acord de asociere cu Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe în vederea desfășurării în comuna Aita Mare a unor cursuri de dans popular și țiteră
46 05/10/2022 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Aita Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
47 05/10/2022 Validarea unor modificări ale bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022 dispuse prin dispozitia primarului comunei Aita Mare
48 05/10/2022 Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiție ”Construire casă mortuară în localitatea Aita Medie, județul Covasna”
49 06/10/2022 Aprobarea proiectului ”Reabilitare termica Statie Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgență – Corp de clădire 23259-C2-Remiza PSI”
50 14/10/2022 Aprobarea Regulamentului și a criteriilor pentru supraimpozitarea imobilelor neîngrijite situate în comuna Aita Mare
51 18/10/2022 Inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Aita Mare
52 18/10/2022 Indexarea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 – Codul fiscal
53 26/10/2022 Aprobarea numărului asistenților personali care pot fi angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată în anul 2023
54 28/10/2022 Soluționarea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
55 07/11/2022 Aprobarea cuantumului burselor pe categorii și a numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar de stat din comuna Aita Mare în semestrul I al anului școlar 2022-2023
56 07/11/2022 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul III-2022, întocmit pe cele două secțiuni
57 07/11/2022 Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pe anul 2023 estimate a se efectua pe raza comunei Aita Mare cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
58 08/11/2022 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciile de salubrizare a localităților ”ECO SEPSI” încheiat cu SC TEGA SA Sfântu Gheorghe
59 16/11/2022 Organizarea licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din padurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
60 16/11/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022
61 29/11/2022 Aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilorprestată în cadrului Centrului de Management Integrat al Deșeurilor – Leț
62 06/12/2022 Participarea Comunei Aita Mare la implementarea proiectului ”Trasee cicloturistice integrate în județele Covasna-Brasov-Sibiu” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și Cultură
63 06/12/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022
64 08/12/2022 Aprobarea alipirii a două imobile situate în localitatea Aita Mare, aparținând domeniului public al Comunei Aita Mare, într-un corp funciar nou
65 08/12/2022 Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Aita Mare, județul Covasna și Ministerul Muncii și Solidaritării Sociale, în vederea implementării proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” Cod MySmis 130963
66 13/12/2022 Aprobarea Actului adițional la Convenția de parteneriat din 1 martie 2005 încheiată cu Fundația Creștină Diakonia – Filiala Sfântu Gheorghe
67 14/12/2022 Aprobarea rețelei școlare a comunei Aita Mare pentru anul școlar 2023-2024
68 16/12/2022 Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiție ”Construire casă mortuară în localitatea Aita Medie, județul Covasna”
69 16/12/2022 Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul <Lucrari de executie aferente investitiei ”Construire casă mortuară în localitatea Aita Medie, județul Covasna”>
70 16/12/2022 Aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem centralizat de colectare a apelor uzate, Comuna Aita Mare, județul Covasna
71 16/12/2022 Aprobarea proiectului ”Înființare sistem centralizat de colectare a apelor uzate, Comuna Aita Mare, județul Covasna”
72 21/12/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022