Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri din 2020

Registrul pentru evidența proiectelor hotărârilor
Nr. Data Titlu
1. 23/01/2020 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe semestrul I-2020 a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
2. 23/01/2020 Aprobarea proiectului Actului adițional la Convenția de parteneriat din data de 1 martie 2005 încheiat cu Fundația Creștină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe
3. 23/01/2020 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
4. 23/01/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020
5. 23/01/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.63/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
6. 23/01/2020 Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiție ”Renovarea și modernizarea clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
7. 23/01/2020 Acordarea unui sprijin financiar
8. 12/02/2020 Respingerea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
9. 12/02/2020 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2020
10. 12/02/2020 Aprobarea nivelului contribuției Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
11. 12/02/2020 Aprobarea Contractului-model care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Aita Mare prin Consiliul local Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
12. 12/02/2020 Darea în administrare, în regim silvic, a suprafeței de 221,30 ha teren forestier aflat în proprietatea Comunei Aita Mare către Direcția Silvică Covasna prin Ocolul Silvic Tălișoara
13. 12/02/2020 Stabilirea prețului de pornire a licitației pentru vânzare de material lemnos provenit din fondul forestier proprietatea Comunei Aita Mare
14. 12/03/2020 Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
15. 12/03/2020 Aprobarea contului de execuția al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2019
16. 12/03/2020 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
17. 18/03/2020 Aprobarea dezlipirii unui imobil situat în localitatea Aita Mare
18. 18/03/2020 Finanțarea de către Consiliului local Aita Mare din fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”
19 22/04/2020 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul I-2020, întocmit pe cele două secțiuni
20 22/04/2020 Aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul Comunei Aita Mare
21 22/04/2020 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Aita Mare
22 22/04/2020 Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Aita Mare, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
23 12/05/2020 Aprobarea contribuției anuale la susținerea Spitalului Orășenesc Baraolt
24 12/05/2020 Aprobarea cotizațiilor pe anul 2020 la Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară în care comuna este membru
25 12/05/2020 Aprobarea contribuției anuale la Asociația Alutus Regio Egyesulet
26 14/05/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
27 18/05/2020 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in ADI AQUACOV
28 16/06/2020 Aprobarea proiectului Actului aditional la Acordul de asociere – Construirea unui garaj
29 16/06/2020 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei mortuare Aita Mare
30 16/06/2020 Stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei mortuare Aita Mare
31 18/06/2020 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții RECONSTRUIRE ȘARPANTĂ, SCHIMBARE TÂMPLĂRIE ȘI REPARAȚII CURENTE LA CLĂDIRE EXISTENTĂ
32 18/06/2020 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”
33 19/06/2020 Aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă și apă uzată din județul Covasna
34 03/07/2020 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA AITA MARE
35 03/07/2020 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE  CU EFECT DE SERĂ PRIVIND EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA AITA MARE, JUDEȚUL COVASNA
36 03/07/2020 Aprobarea participării comunei Aita Mare la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE  CU EFECT DE SERĂ PRIVIND EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA AITA MARE, JUDEȚUL COVASNA
37 03/07/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare
38 29/07/2020 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita mare pe trimestrul II/2020, întocmit pe cele două secțiuni
39 29/07/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.29/2020
40 29/07/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.30/2020
41 29/07/2020 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție FNGCIMM-IFN
42 29/07/2020 Darea in administrare a unor clădiri și terenurile aferente Școlii Gimnaziale Kriza Janos Aita Mare
43 02/09/2020 Atribuirea de denumiri străzilor din comuna Aita Mare și aprobarea Nomenclatorului stradal al localităților Aita Mare și Aita Medie
44 04/09/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
45 04/09/2020 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”
46 04/09/2020 Organizarea licitației pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
47 14/10/2020 Aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente al comunei Aita Mare, județul Covasna
48 28/10/2020 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
49 11/11/2020 Aprobarea retelei scolare a comunei Aita Mare pe anul scolar 2021-2020
50 19/11/2020 Validarea unor modificări ale bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020 dispuse prin dispoziția primarului comunei Aita Mare
51 19/11/2020 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul III-2020, întocmit pe cele două secțiuni
52 19/11/2020 Desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Aita Mare în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Kriza Janos Aita Mare
53 19/11/2020 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție FNGCIMM-IFN
54 19/11/2020 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009 a gestiunii serviciilor de salubrizare ADI ECO SEPSI – TEGA S.A.
55 20/11/2020 Aprobarea DALI pentru obiectivul de investitie ”Desfiintare casă de locuit 23960-C1 și anexe: 23960-C2, 23960-C3, 23960-C4”
56 20/11/2020 Aprobarea D.T.A.D. pentru obiectivul de investitie ”Desfiintare casă de locuit 23960-C1 și anexe: 23960-C2, 23960-C3, 23960-C4”
57 20/11/2020 Aprobarea executării lucrărilor aferente investiției ”Desfiintare casă de locuit 23960-C1 și anexe: 23960-C2, 23960-C3, 23960-C4”
58 20/11/2020 Transformarea unei funcții publice vacante în compartimentul agricol și de cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
59 20/11/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.8/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020
60 25/11/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020 și modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.13/2020 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiuni al comunei Aita Mare pe anul 2020
61 11/12/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
62 11/12/2020 Inventarierea anuala a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Aita Mare
63 11/12/2020 Aprobarea numărului asistenților personali care pot fi angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată în anul 2021
64 11/12/2020 Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru trimestrul I-2021 estimate a se efectua pe raza comunei Aita Mare cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
65 11/12/2020 Aprobarea Actului adițional la Convenția de parteneriat din 1 martie 2005 încheiată cu Fundația Creștină Diakonia – Filiala Sfantu Gheorghe
66 23/12/2020 Aprobarea unui studiu si a proiectului actului aditional nr.5 la Contractul de delegare incheiat intre Judetul Covasna si Societatea ECO BIHOR S.R.L.