Registrul pentru evidența hotărârilor din 2020

Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
1. 10/01/2020 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului precedent
2. 10/01/2020 Aprobarea utilizării sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casă
3. 10/01/2020 Aprobarea rețelei școlare a comunei Aita Mare pentru anul școlar 2020-2021
4. 10/01/2020 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr.3 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
5 30/01/2020 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe semestrul I-2020 a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
6 30/01/2020 Aprobarea proiectului Actului adițional la Convenția de parteneriat din data de 1 martie 2005 încheiat cu Fundația Creștină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe
7 30/01/2020 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
8 30/01/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020
9 30/01/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.63/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
10 30/01/2020 Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiție ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
11 18/02/2020 Alegerea președintelui de ședință
12 18/02/2020 Respingerea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
13 18/02/2020 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2020
14 18/02/2020 Aprobarea nivelului contribuției Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
15 18/02/2020 Aprobarea Contractului-model-care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Aita Mare prin Consiliul local Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
16 18/02/2020 Acordarea unui sprijin financiar
17 28/04/2020 Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
18 28/04/2020 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
19 28/04/2020 Aprobarea dezlipirii unui imobil situat în localitatea Aita Mare
20 28/04/2020 Aprobarea executiei bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul I-2020, întocmit pe cele două secțiuni
21 28/04/2020 Aprobarea modului de completare a registrului agricol la nivelul Comunei Aita Mare
22 28/04/2020 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Aita Mare
23 28/04/2020 Alegerea președintelui de ședință
24 27/05/2020 Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2019
25 27/05/2020 Aprobarea cuantumului sumei cu care va contribui Comuna Aita Mare la susținerea Spitalului Orășenesc Baraolt
26 27/05/2020 Aprobarea cuantumului cotizatiilor anuale la ADI la care Comuna Aita Mare are calitatea de asociat
27 27/05/2020 Aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2020 la Asociația Alutus Regio Egyesulet
28 27/05/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
29 25/06/2020 Finantarea din fonduri publice a programului sportiv ”Promovarea sportului de performanta”
30 25/06/2020 Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Aita mare si aprobarea ROF
31 25/06/2020 Aprobarea Actului aditional la acordul de asociere – construire garaj Baraolt
32 25/06/2020 Aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare – Reconstruire sarpanta…..
33 25/06/2020 Participarea la Programul judetean pentru renovarea si modernizarea Caminelor culturale din mediul rural
34 08/07/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
35 08/07/2020 Aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare – Eficientizarea sistemului de iluminat public
36 08/07/2020 Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii – Eficientizarea sistemului de iluminat public
37 08/07/2020 Participarea la programul privind sprijinirea eficientei energetice….
38 04/08/2020 Alegerea presedintelui de ședință
39 04/08/2020 Aprobarea executiei bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul II-2020, întocmit pe cele două secțiuni
40 04/08/2020 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei mortuare Aita Mare
41 04/08/2020 Stabilirea taxei speciale pentru utilizarea Casei mortuare Aita Mare și pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia
42 04/08/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.29/2020
43 04/08/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.30/2020
44 04/08/2020 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
45 04/08/2020 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Aita Mare în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
46 04/08/2020 Aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă și apă uzată din județul Covasna
47 11/09/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
48 11/09/2020 Participarea la Programul judetean pentru renovarea si modernizarea Caminelor culturale din mediul rural
49 11/09/2020 Organizarea licitatiei pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior
50 17/11/2020 Alegerea presedintelui de sedinta
51 17/11/2020 Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Aita Mare
52 17/11/2020 Alegerea viceprimarului comunei Aita Mare
53 27/11/2020 Validarea unor modificări ale bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020, dispuse prin Dispoziția primarului comunei Aita Mare
54 27/11/2020 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul III-2020, întocmit pe cele două secțiuni
55 27/11/2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului local Aita Mare în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Kriza Janos” Aita Mare
56 27/11/2020 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
57 27/11/2020 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții ”Desființarea casă de locuit 23960-C1 și anexe: 23960-C2, 23960-C3, 23960-C4”
58 27/11/2020 Aprobarea Documentației tehnice pentru obținerea autorizației de desființare (D.T.A.D.) pentru obiectivul de investiții ”Desființarea casă de locuit 23960-C1 și anexe: 23960-C2, 23960-C3, 23960-C4”
59 27/11/2020 Aprobarea executării lucrărilor aferente investiției  ”Desființarea casă de locuit 23960-C1 și anexe: 23960-C2, 23960-C3, 23960-C4”
60 27/11/2020 Transformarea unei funcții publice vacante în compartimentul agricol și de cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
61 27/11/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.8/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020
62 27/11/2020 Aprobarea amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente al comunei Aita Mare, județul Covasna
63 27/11/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita mare pe anul 2020 și modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.13/2020 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiuni al comunei Aita Mare pe anul 2020
64 18/12/2020 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
65 18/12/2020 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
66 18/12/2020 Inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Aita Mare
67 18/12/2020 Stabilirea numarului asistentilor personali care pot fi angajati in anul 2021 cu contract individual de munca pe durata determinata
68 18/12/2020 Aprobarea Planului de actiuni de interes local pe trim.I-2021 – conform Legii nr.416/2001
69 18/12/2020 Aprobarea Actului aditional la Conventia de parteneriat din 1 martie 2005 incheiat cu Fundatia Crestina Diakonia – Filiala Sfantu Gheorghe