Registrul pentru evidența hotărârilor din 2021

Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
1. 27/01/2021 Modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților ECO SEPSI-TEGA SA
2 27/01/2021 Aprobarea rețelei școlare a comunei Aita Mare pentru anul școlar 2021-2022
3 27/01/2021 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe anul 2021 al consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
4 27/01/2021 Desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale
5 27/01/2021 Soluționarea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
6 27/01/2021 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2021
7 27/01/2021 Stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2021
8 27/01/2021 Aprobarea utilizării sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020, pentru acoperirea golului temporar de casă
9 27/01/2021 Alegerea președintelui de ședință
10 24/02/2021 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr.5 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
11 24/02/2021 Aprobarea nivelului contribuției Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2021
12 24/02/2021 Aprobarea Contractului-model-care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Aita Mare prin Consiliul local Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2021
13 24/02/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
14 24/02/2021 Transmiterea fără plată a unui microbuz către UAT Comuna Ghelința
15 31/03/2021 Mandatarea reprezentantului comunei Aita Mare in AGA AQUACOV pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare
16 31/03/2021 Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
17 31/03/2021 Aprobarea sumei cu care Comuna Aita Mare va contribui în anul 2021 la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare ale Spitalului Orășenesc Baraolt
18 31/03/2021 Aprobarea cuantumului cotizațiilor pe anul 2021 la Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară în care Comuna Aita Mare are calitatea de membru
19 31/03/2021 Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii – Construire casa mortuara in localitatea Aita Medie
20 22/04/2021 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2021
21 22/04/2021 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație deunități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)
22 22/04/2021 Alegerea președintelui de ședință
23 26/05/2021 Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
24 26/05/2021 Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului local al comunei Aita Mare
25 26/05/2021 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita Mare pe trimtestrul I-2021, întocmit pe cele două secțiuni
26 26/05/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar”, în perioada 2021-2024
27 28/06/2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Aita Mare
28 28/06/2021 Reglementarea situației juridice a construcției ”Garaj pentru autospeciale de intervenție, prim ajutor și descarcerare în orașul Baraolt”
29 28/06/2021 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
30 28/06/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
31 28/06/2021 Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Construire casă mortuară în localitatea Aita Medie, județul Covasna”
32 28/07/2021 Aprobarea aderării Comunei Aita Mare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomad-Balvanyos Kozossegek Kozti Turismusfejlesztesi Tarsulas”
33 28/07/2021 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciile de salubrizare a localităților ECO SEPSI , încheiat cu SC TEGA SA
34 28/07/2021 Participarea comunei Aita Mare, ca membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Erd Audit
35 28/07/2021 Nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Aita Mare care vor distribui produse raționalizate către populație
36 28/07/2021 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.64/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
37 28/07/2021 Alegerea președintelui de ședință
38 31/08/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021
39 31/08/2021 Aprobarea executiei bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul II-2021, întocmit pe cele două secțiuni
40 31/08/2021 Modificarea anexei la Hotararea Consiliului local Aita Mare nr.27/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Aita Mare
41 31/08/2021 Declararea unor drumuri de exploatare situate în extravilanul comunei Aita Mare de uz și de interes public local
42 31/08/2021 Completarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.23/2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aita Mare
43 31/08/2021 Aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare
44 31/08/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024
45 31/08/2021 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
46 28/09/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021 și modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.20/2021
47 28/09/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
48 28/09/2021 Desemnarea reprezentanților Consiliului local Aita Mare în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Kriza Janos Aita Mare
49 28/09/2021 Revocarea unor hotărâri ale Consiliului local Aita Mare
50 28/09/2021 Aprobarea încheierii unui contract de parteneriat cu Școala Gimnazială ”Kriza Janos” Aita Mare și Fundația Creștină Diakonia pentru implementarea în comuna Aita Mare a Programului ”Școală după școală”
51 28/09/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la Programul județean pentru sprijinirea  programului Școală după școală în perioada 2021-2024
52 28/09/2021 Aprobarea documentației tehnic-economice – faza D.T.A.C.+P.T. pentru obiectivul de investitie ”Construire casa mortuară în localitatea Aita Medie, județul Covasna”
53 28/09/2021 Revocarea Hotararii Consiliului local nr.45/2021 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
54 28/09/2021 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)”
55 28/09/2021 Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)” și participarea la programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
56 26/10/2021 Alegerea președintelui de ședință
57 26/10/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021 și modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.20/2021
58 26/10/2021 Aprobarea participarii comunei Aita Mare la Programul de stimulare a parcului auto national
59 26/10/2021 Asigurarea serviciilor de specialitate pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun
60 26/10/2021 Completarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.44/2021 privind aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024
61 26/10/2021 Aprobarea devizului general actualizat  aferent obiectivului de investiție ”Construire casă mortuară în localitatea Aita Medie, județul Covasna”
62 26/10/2021 Acordarea dreptului de acces pe proprietatea  publică/privată a comunei Aita Mare în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., asupra drumului de exploatare DE 69 situat în extravilanul comunei Aita Mare și asupra străzilor din intravilanul localităților Aita Mare, înscrise în C.F. 24599 Aita Mare și în C.F.24605 Aita Mare
63 26/10/2021 Acordarea dreptului de acces pe proprietatea  publică/privată a comunei Aita Mare în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., asupra drumului de exploatare DE 69 situat în extravilanul comunei Aita Mare
64 26/10/2021 Alegerea presedintelui de sedinta
65 04/11/2021 Aprobarea încheierii unui acord ee parteneriat între Comuna Belin și Comuna Aita Mare în vederea realizării în comun a obiectivului de investiție ”Înființarea sistemului de canalizare menajeră în comunele Belin și Aita Mare, județul Covasna”
66 04/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Înființarea sistemului de canalizare menajeră în comunele Belin și Aita Mare, județul Covasna”
67 04/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Aita Mare, sat Aita Mare, județul Covasna”
68 04/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Reamplasare pod metalic existent, cu lungimea de 28,10 m pe infrastructuri noi, Comuna Aita Mare, județul Covasna”
69 04/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Pod nou peste pârâul Aita în localitatea Aita Medie, județul Covasna”
70 04/11/2021 Aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiție ”Reparații punți pietonale existente în localitatea Aita Mare, județul Covasna
71 15/11/2021 Aprobarea participării comunei Aita Mare la ”Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024