Registrul pentru evidența hotărârilor din 2022

Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
1 31/01/2022 Aprobarea utilizarii sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2021 pentru acoperirea golului temporar de casă
2 31/01/2022 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2022
3 31/01/2022 Stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2022
4 31/01/2022 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe anul 2022 al consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
5 31/01/2022 Declararea unor drumuri de exploatare situate în extravilanul comunei Aita Mare de uz public local și trecerea acestora din domeniul privat al comunei Aita mare în domeniul public al comunei Aita Mare
6 31/01/2022 Aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reamplasare suprastructură pod metalic existent, cu lungimea de 28,10 m pe infrastructuri noi, Comuna Aita Mare, județul Covasna”
7 31/01/2022 Alegerea președintelui de ședință
8 11/02/2022 Alegerea presedintelui de ședință
9 11/02/2022 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022
10 11/02/2022 Aprobarea participării comunei Aita Mare la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național în vederea achiziționării unui autoturism 4×4 în dotarea Primăriei comunei Aita Mare
11 28/02/2022 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Aita Mare pe perioada 2021-2027
12 28/02/2022 Aprobarea participării comunei Aita Mare la Programul județean pentru sprijinirea programului ”Scoala dupa scoala”, în perioada 2021-2024
13 28/02/2022 Aprobarea nivelului Contribuției Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pe anul 2022
14 28/02/2022 Aprobarea contractului-model- care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Aita Mare prin Consiliul local Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2022
15 28/02/2022 Desemnearea reprezentantului Consiliului local Aita Mare care va face parte, ca membru, în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Kriza Janos Aita Mare și pentru desemnarea unui membru supleant
16 28/02/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022 și pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022
17 29/03/2022 Aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Aita Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
18 29/03/2022 Aprobarea cuantumului burselor pe categorii și a numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar de stat din comuna Aita mare în semestrul II al anului școlar 2021-2022
19 29/03/2022 Aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV în care Comuna Aita Mare are calitatea de asociat
20 29/03/2022 Aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciile de salubrizare a localitatilor ECO SEPSI în care Comuna Aita Mare are calitatea de asociat
21 29/03/2022 Aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor al Județului Covasna” în care Comuna Aita Mare are calitatea de asociat
22 28/04/2022 Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2021
23 28/04/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022, pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2022 si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local nr.16/2022
24 28/04/2022 Alegerea președintelui de ședință
25 16/05/2022 Aprobarea proiectului ”Elaborarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al comunei Aita Mare, județul Covasna”
26 20/06/2022 Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
27 20/06/2022 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Aita Mare în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)
28 20/06/2022 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul I-2022, întocmit pe cele două secțiuni
29 20/06/2022 Aprobarea Documentației tehnic-economice – faza D.T.A.C./P.A.C.+P.T.E pentru obiectivul de investiție ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public comunei Aita Mare, județul Covasna”
30 20/06/2022 Aprobarea executării lucrărilor aferente investiției ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public comunei Aita Mare, județul Covasna”
31 20/06/2022 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
32 20/06/2022 Aprobarea proiectului ”Reabilitare termică Școala Gimnazială Kriza Janos, Comuna Aita Mare – Corp de clădire C2”
33 20/06/2022 Aprobarea proiectului ”Reabilitare termică ”Școala Gimnazială Benko Jozsef, Aita Medie, com.Aita Mare”
34 20/07/2022 Valorificarea prin vanzare a unor bunuri, autovehicule rutiere, apartinand patrimoniului privat al comunei Aita Mare, județul Covasna
35 20/07/2022 Aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obeictivul de investitii ”Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Aita Mare, sat Aita Mare, județul Covasna”
36 20/07/2022 Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”Reamplasare suprastructura pod metalic existent, cu lungimea de 28,10m pe infrastructuri noi”, Comuna Aita Mare, judetul Covasna
37 20/07/2022 Aprobarea participarii comunei Aita Mare la ”Programul judetean pentru dotarea spatiilor de joaca din mediul rural”, în perioada 2021-2024
38 20/07/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022, pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Aita Mare nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local general și pe secțiuni al comunei Aita Mare pe anul 2022si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local Aita Mare nr.16/2022
39 20/07/2022 Alegerea președintelui de sedinta
40 31/08/2022 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Aita Mare î Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
41 31/08/2022 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul II-2022, întocmit pe cele două secțiuni
42 31/08/2022 Acceptarea succesiunii vacante, în cota de 1/1 parte pentru imobilul situat în localitatea Aita Mare, județul Covasna și desemnarea reprezentantului Comunei în procedura succesorală
43 31/08/2022 Aprobarea modelului acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic și unitatea administrativ-teritorială Comuna Aita Mare
44 31/08/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice – Faza P.T.E – Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investitie ”Reamplasare suprastructura pod metalic existent, cu lungimea de 28,10m pe infrastructuri noi”, Comuna Aita Mare, judetul Covasna
45 22/09/2022 Desemnarea reprezentantilor Consiliului local Aita Mare în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Kriza Janos Aita Mare
46 22/09/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022, modificarea anexei nr.2 la HCL 9/2022 și anexei nr.3 la HCL nr.16/2022
47 22/09/2022 Aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare si serviciilor publice din subordinea Consiliului local Aita Mare
48 22/09/2022 Aprobarea incheierii unui acord de asociere cu Școala Populara de Arte si Meserii Sfântu Gheorghe în vederea desfăsurării unor cursuri de dans popular și țiteră
49 12/10/2022 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Aita Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
50 12/10/2022 Validarea unor modificari ale bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022 dispuse prin Dispoziția primarului comunei Aita Mare nr.108/2022
51 12/10/2022 Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie ”Construire casă mortuară în localitatea Aita Medie, județul Covasna”
52 12/10/2022 Aprobarea proiectului ”Reabilitare termică Statie Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență – Corp de clădire 23259-C2 – Remiza PSI”
53 12/10/2022 Alegerea președintelui de ședință
54 24/11/2022 Inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Aita Mare
55 24/11/2022 Aprobarea numărului asistenților personali care pot fi angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată în anul 2023
56 24/11/2022 Soluționarea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
57 24/11/2022 Aprobarea cuantumului burselor pe categorii și a numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul preuniversitar din comuna Aita Mare în semestrul I al anului școlar 2022-2023
58 24/11/2022 Aprobarea execuției bugetului comunei Aita Mare pe trimestrul III-2022, încotmit pe cele două secțiuni
59 24/11/2022 Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023 estimate a se efectua pe raza comunei Aita Mare cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
60 24/11/2022 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
61 24/11/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022
62 07/12/2022 Participarea Comunei Aita Mare la implementarea proiectului ”Trasee cicloturistice integrate în județele Covasna-Brasov-Sibiu” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și Cultură
63 07/12/2022 Rectificarea bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022